Concurs – Infirmieră debutant în secţia Boli Infecţioase – perioada determinată

Nr. 1804 /26.05.2015

ANUNŢ
Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare , str. Vasile Lucaciu 72 , Judeţul Maramureş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției  contractuale vacanta, după cum urmeaza:

Un post de infirmiera debutant in sectia Boli Infectioase

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată  pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare  abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,  contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care  împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specific necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:
• studii : scoala generala

Concursul se va organiza conform calendarului urmator :

  • 9 iunie 2015: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 16 iunie  2015, ora 10:00: proba scrisă;
  • 18 iunie 2015, ora 10:00: proba interviu

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui  post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de  promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din  sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare bilitate;
7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Relatii suplimentare la sediul Spitalului de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare  str.Vasile Lucaciu  nr.72,judetul Maramures telefon 0262/216601/141 si site www.sbidvp.ro

Bibliografie :

1. Ghidul infirmierei –Sora Lungu Nicolae
2. Tehnica ingrijirii bolnavului dr. Mozes Carol
3. Ordinul MS 916/2006 privind infectiile nosocomiale
4. Ordinul nr.261/2007 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea si sterilizarea in unitatile sanitare .

Descarcă fişa postului aici
MANAGER                                                                          ŞEF BIROU RUNOS
 Dr. Chereches Viorica                                                   Ec. Vezentan Maria

Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare