Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale vacante

Nr. 1914 / 02.06.2015

ANUNŢ
Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare , str. Vasile Lucaciu 72 , Judeţul Maramureş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcților contractuale vacante, după cum urmeaza :

• Un post de infirmiera debutant in sectia Boli Infectioase
• Un post de asistent medical sectia Dermatovenerologie

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specific necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:
Pentru functia de infirmiera debutant
studii : scoala generala
Pentru functia de asistent medical
studii: diploma de scoala sanitara postliceala
vechime : 6 luni vechime in specialitate

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

 • 16 iunie 2015: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 24 iunie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
 • 26 iunie 2015, ora 10:00: proba interviu

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4.  carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5.  cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6.  adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult
 7.  luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8.  curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Relatii suplimentare la sediul Spitalului de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare str.Vasile Lucaciu nr.72,judetul Maramures telefon 0262/216601/141 si site www.sbidvp.ro

Bibliografie
A. Pentru postul de infirmiera:
1. Ghidul infirmierei –Sora Lungu Nicolae
2. Tehnica ingrijirii bolnavului dr. Mozes Carol
3. Ordinul MS 916/2006 privind infectiile nosocomiale
4. Ordinul nr.261/2007 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea si sterilizarea in unitatile sanitare .

B. Pentru postul de asistent medical:
1. Ordinul MSP nr.916/2006 privind organizarea supravegherii si controlul infectiilor nosocomiale
2. Ordinul MSP 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatenia , dezinfectia si sterilazarea in unitatile sanitare;
3. Ordinul MSP 560/1999 privind atributiile asistentului medical care lucreaza in sectiile cu paturi;
4. Ghid de nursing – sub redactia Lucretia Titirca , Editura Viata Medicala Romaneasca .
5. Nursing –Tehnici de evaluare si ingrijire acordate de asistenti medicali – sub redactia Lucretia Titirca , Editura Viata Medicala Romaneasca .
6. Urgente medico –chirurgicale – Lucretia Titirca
7. Legea 46 /2003 , privind drepturile pacientului .
8. Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist al moasei si asitentului medical din Romania ( Hotararea 2/2009 a OAMGMAMMR )
9. 10.F.Chiru , G.Chiru – Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos .

Tematica :
A .Pentru postul de infirmiera :
1. Atributiile infirmierei ;
2. Precautiunile universal si expunerea accidentala la produse biologice ;
3. Norme tehnice privind curatarea si dezinfectia ;
4. Asigurarea conditiilor igienice bolnavilor internati ;
5. Norme privind colectarea si gestionarea deseurilor ;

B. Pentru postul de asistent medical :
1.Ingrujirea omului bolnav si a omului sanatos ;
a.Administrarea medicamentelor ;
b.Sondaje ,spalaturi ,clisme ;
c. Recoltarea produselor biologice si patologice – punctiile si recoltari ;
d.Evaluarea functiilor vitale ;
e.Ingrijirea plagilor ;
f.Prevenirea infectiilor intraspitalicesti ;
g.Conceptul de precautiuni universal si reguli de baza in aplicarea acestora ;
h.Metodologia de supraveghere si control a accidentelor cu expunere la produsele biologice la personalul care lucreaza in domeniul sanitar ;
2.Urgente medico chirurgicale
a.Insuficienta respiratorie acuta ;simptomatologie , conduita de urgenta ,ingrijiri ;
b.Criza de astm bronsic :simptomatologie si conduita de urgenta
c.Hemoptiza :simptomatologie , conduita de urgenta
d.Edemul pulmonar acut :factori etiologici principali clasificare , manifestari clinice ,conduita de urgenta , ingrijirea in unitatile spitalicesti ;
e.Infarctul miocardic acut :semne clinice , conduita de urgenta , ingrijirea in unitatile spitalicesti
f.Angorul pectoral:simptome , atitudine de urgenta , ingrijiri ;
g.Colica biliara :simptomatologie ,condiuta de urgenta ;
h.Hemoragiile digestive superioare :evaluarea cantitatii de sange pierdut, simptomatologie conduita de urgenta ,alimentatie , particularitati terapeutice ;
i.Insuficienta renala acuta :simptomatologie ,conduita de urgenta ,conduita in spital ;
j.Colica renala nefritica :simptomatologie ,conduita de urgenta ,retentie acuta de urina :cauze obstacole mecanice ,simptomatologie ,conduita de urgenta ;
k.Bronhopneumonia obstructiva ;
l.Starile comatoase :etiologia comelor , clasificarea in 4 grade ,masurile generale de urgenta .
3.Atributiile asistentei medicale responsabile de salon privind supraveghrea prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale.
MANAGER ŞEF , Dr. Chereches Viorica

BIROU RUNOS, Ec. Vezentan Maria

Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare