Regimul acordarii serviciilor hoteliere pentru pacientii care nu necesita spitalizare continua

Spitalul are posibilitatea acordării de servicii hoteliere pacienților care nu necesită internare continuă, la solicitarea acestora.

Asiguraţii suportă, în cazul spitalizării continue, contravaloarea serviciilor hoteliere (cazare şi/sau masă) cu un grad ridicat de confort, peste confortul standard.
Prin confort standard, în ceea ce priveşte cazarea, se înţelege salon cu minimum 3 paturi, grup sanitar propriu, cu respectarea normelor igienico-sanitare şi fără dotări suplimentare (televizor, radio, telefon, frigider şi altele asemenea), iar în ceea ce priveşte masa, cea acordată la nivelul alocaţiei de hrană stabilite prin acte normative.

Contributia personala a asiguratilor pentru serviciile hoteliere cu grad inalt de confort este de maxim 300 lei/zi.

Contravaloarea serviciilor hoteliere cu grad ridicat de confort asigurate de Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare (dotări suplimentare: televizor, frigider, aparat aer condiționat) se stabileste la suma de:

10 lei/asigurat/spitalizare continuă.