INFORMAŢII PRIVIND INTERNAREA, DOCUMENTE NECESARE LA INTERNARE

cond

Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare furnizează servicii medicale în asistenţa medicală spitalicească în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, conform Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 din 27 martie 2018 – Partea I privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, în baza Contractului de furnizare de servicii medicale spitaliceşti nr.496/20.04.2021, încheiat cu CAS Maramureş.

Serviciile spitaliceşti sunt de tip preventiv, curativ, de recuperare medicală, paliative şi cuprind: consultaţii medicale de specialitate, investigaţii, tratamente medicale şi/sau chirurgicale, îngrijire, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă, după caz, în funcţie de tipul de spitalizare.
În funcţie de durata de spitalizare, asistenţa medicală spitalicească se acordă în regim de:
a) spitalizare continuă;
b) spitalizare de zi.

Serviciile medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă şi de zi se acordă pe baza biletului de internare eliberat de:
a) medicul de familie;
b) medicul de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare;
c) medicii din unităţile de asistenţă medico-socială;
d) medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate/Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după caz;
e) medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică;
f) medicii de medicina muncii.

ATENȚIE: Medicii care eliberează biletele de internare trebuie să se afle în relație contractuală cu una dintre casele de asigurări din România!

Nu se solicită bilet de internare în următoarele situaţii:
a) pentru spitalizare continuă:
a.1) naştere;
a.2) urgenţe medico-chirurgicale;
a.3) boli cu potenţial endemoepidemic, care necesită izolare şi tratament;
a.4) bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital;
a.5) pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată – ani;
a.6) cazurile care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
a.7) transferul intraspitalicesc în situaţia în care se schimbă tipul de îngrijire;
a.8) transferul interspitalicesc;
a.9) pacienţii care au scrisoare medicală la externare cu indicaţie de revenire pentru internare;
a.10) pacienţii cu hemofilie aflaţi în programul naţional de hemofilie;
b) pentru spitalizare de zi, dacă se acordă servicii de:
b.1) urgenţă medico-chirurgicală;
b.2) chimioterapie;
b.3) radioterapie;
b.4) administrare de medicamente corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1, (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
b.5) monitorizare a bolnavilor cu HIV/SIDA;
b.6) evaluare dinamică a răspunsului viroimunologic;
b.7) monitorizare şi tratament ale bolnavilor cu talasemie;
b.8) monitorizare a bolnavilor oncologici;
b.9) administrare a tratamentului pentru profilaxia rabiei;
b.10) monitorizarea sifilisului genital primar şi sifilisului secundar al pielii şi mucoaselor;
b.11) rezolvare a cazurilor care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
b.12) pacienţii care au scrisoare medicală la externare cu indicaţie de revenire pentru internare;
b.13) pacienţii cu hemofilie aflaţi în programul naţional de hemofilie.

Asistența medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:

a) naştere;
b) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă;
c) boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare;
d) bolnavi aflați sub incidența art. 109, art. 110 , art. 124 si art. 125 din Codul penal şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienților din penitenciare ale căror afecțiuni necesită monitorizare și reevaluare în cadrul penitenciarelor spital;
e) afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.

Asistența medicală spitalicească în regim de spitalizare de zi se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:

a) urgenţe medico-chirurgicale, ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore in conditiile stabilite in norme;
b) diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu.

Înainte de a solicita serviciile noastre, adresaţi-va medicului de familie sau medicului specialist pentru a a obţine biletul de trimitere. La internare trebuie sa aveti asupra dumneavoastra documentele necesare.

IMPORTANT: Vă aducem la cunoștință faptul că Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie acceptă rezultatele investigațiilor efectuate de către furnizorii de servicii paraclinice aflați în contract cu CAS Maramureș.

Acte necesare la internarea în spital:

 1. Bilet trimitere pentru servicii medicale clinice/ Bilet de internare de la medicul de familie / medicul specialist;
 2. Cardul de sanatate;
 3. Actul de identitate.

Angajaţi:

 • Adeverinta de la locul de munca din care sa reiasa nr. de zile de C.M. din ultimele  12 luni;

Persoane fara venit:

 • Adeverinta de la Casa de Asigurari de Sanatate, privind plata asigurarii medicale sau Adeverinta de coasigurat.
 • Cardul de sanatate

Elevi sub 18 ani (daca nu realizeaza venituri):

 • copie dupa certificatul de nastere (pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate, adeverinta de elev.

Elevii, ucenicii, studentii peste varsta de 18 ani si sub 26 de ani daca nu realizeza venituri din munca :

 • Act de identitate si adeverinta de elev sau carnetul de elev sau student vizat la zi.
 • Cardul de sanatate

Absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni – Act de identitate si un act din care sa rezulte absolvirea liceului.
Copie dupa cartea de identitate, adeverinta care atesta calitatea de student.

 • Cardul de sanatate.

Tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social

 • Act de identitate, act doveditor ca provine din sistemul de protectie a copilului,
 • declaratia pe propria raspundere din care sa reiasa ca se afla in ingrijirea altei persoane si a documentelor eliberate de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeza venituri impozabile si/sau nu este beneficiar de ajutor social,
 • cardul de sanatate.

Beneficiari legi speciale (Decretul lege nr. 118/1990: veteran de razboi, erou-martir al revolutiei etc.)

 • Act de identitate, un document doveditor in acest sens, eliberat de institutia abilitata sa elibereze acest act
 • document eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele din pensii
 • Cardul de sanatate.
  Detinutii politici
 • certificate din care reiese ca sunteti incadrat in prevederile Legii nr. 118/1990,
 • cardul de sanatate.
  Eroii Revolutiei din decembrie 1989
 • Certificatul de erou al Revolutiei,
 • cardul de sanatate.
  Veterani de razboi
 • Legitimatia de veteran,
 • cardul de sanatate

Persoanele care se afla in exercutarea masurilor prevazute in art. 105,113 si 114 din codul penal si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate – daca nu au venituri – Adeverinta emisa de institutiile din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.

Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurii necesare stabilirii identitatii – Act de identitate si adeverinta eliberata in acest sens de institutia in subordinea Ministerului administratiei si Internelor.
Cetatenii straini si apatrizii – care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in România – Act de identitate (pasapoarte) si document eliberat de casa de asigurari de sanatate.