INFORMAŢII PRIVIND INTERNAREA, DOCUMENTE NECESARE LA INTERNARE

cond

CONDIŢIILE ACORDĂRII SERVICIILOR MEDICALE ÎN CADRUL SPITALULUI DE BOLI INECȚIOASE ȘI PSIHIATRIE BAIA MARE

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  Nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare acordă servicii medicale sub formă de:

 1. spitalizare în regim continuu – forma de internare prin care se acordă asistenţă medicală preventivă, curativă, de recuperare şi paliativă pe toată durata necesară rezolvării complete a cazului respectiv, durata de spitalizare mai mare de 12 ore;
 2. spitalizare în regim de zi – reprezintă o alternativă la spitalizarea continuă pentru pacienţii care nu necesită supraveghere medicală mai mare de 12 ore/vizită (zi).

Asistenţa medicală acordată la nivelul Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare în regim de spitalizare continuă cuprinde îngrijiri de tip acut şi îngrijiri de tip cronic şi se acordă cu respectarea următoarelor

CRITERII DE INTERNARE: 

 • urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă;
 • boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare şi tratament;
 • bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital;
 • diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu sau în spitalizare de zi.

FACTORII AVUȚI ÎN VEDERE la luarea deciziei de internare în regim continuu sunt:

 • severitatea semnelor şi simptomelor prezentate de pacient;
 • predictibilitatea medicală a unei evoluţii negative, nedorite a pacientului;
 • nevoia pentru şi disponibilitatea analizelor/investigaţiilor diagnostice;
 • epuizarea resurselor diagnostice şi terapeutice în celelalte domenii de asistenţă medicală.

Prevenirea spitalizărilor continue considerate evitabile se va realiza prin diagnosticare precoce, abordare, tratament şi monitorizare, respectiv supraveghere corespunzătoare, în ambulatoriu şi în spitalizare de zi, după caz.

SERVICII MEDICALE SPITALICEŞTI ACORDATE ÎN REGIM DE SPITALIZARE DE ZI – sunt acele servicii care nu necesită internare continuă și au o durată de maxim 12 ore/vizită (zi).

CRITERIILE DE INTERNARE ÎN SPITALIZARE DE ZI SUNT:

 • urgenţe medico-chirurgicale ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore în condiţiile stabilite în prezentele norme, doar în unităţile sanitare cu paturi care acordă şi asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă;
 • diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu.

Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza biletului de internare eliberat de:

 • medicul de familie;
 • medicul de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare;
 • medicii din unităţile de asistenţă medico-socială;
 • medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/casa de asigurări de sănătate, după caz;
 • medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică;
 • medicii de medicina muncii.

NU SE SOLICITĂ BILET DE INTERNARE (cf. art. 89 alin. (2) din anexa 2 la HG nr. 696/2021), ÎN URMĂTOARELE SITUAȚII :

a) pentru spitalizare continuă:

 • urgenţe medico-chirurgicale;
 • boli cu potenţial endemoepidemic, care necesită izolare şi tratament;
 • bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital;
 • cazurile care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
 • transferul intraspitalicesc în situaţia în care se schimbă tipul de îngrijire;
 • transferul interspitalicesc;
 • pacienţii care au scrisoare medicală la externare cu indicaţie de revenire pentru internare.

b) pentru spitalizare de zi, dacă se acordă servicii de:

 • urgenţă medico-chirurgicală;
 • monitorizare a bolnavilor cu HIV/SIDA;
 • evaluare dinamică a răspunsului viroimunologic;
 • administrare a tratamentului pentru profilaxia rabiei;
 • monitorizarea sifilisului genital primar şi sifilisului secundar al pielii şi mucoaselor;
 • rezolvare a cazurilor care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului;
 • pacienţii care au scrisoare medicală la externare cu indicaţie de revenire pentru internare.

Pacienţii care prezintă un bilet de internare vor putea fi programaţi pentru internare, în funcţie de afecţiune şi de gravitatea semnelor şi simptomelor prezentate şi de disponibilitatea serviciilor unităţii spitaliceşti solicitate, indiferent de forma de spitalizare.

 Serviciile medicale spitaliceşti preventive, curative, de recuperare şi paliative cuprind:
a) consultaţii;
b) investigaţii;
c) stabilirea diagnosticului;
d) tratamente medicale şi/sau chirurgicale;
e) îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare;
f) cazare şi masă, după caz, în funcţie de tipul de spitalizare.

ACTE NECESARE LA INTERNARE:

 • Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist sau scrisoare medicală pentru internare de la medicul specialist din Ambulator;
 • Buletin sau carte de identitate în termen de valabilitate;
 • Cardul de sănătate în termen de valabilitate;
 • Adeverinţă de la Casa de Asigurări de Sănătate pentru pacienţii cărora nu le-a fost emis cardul de sănătate sau din anumite motive nu au card;

Documente suplimentare necesare, pe categorii de pacienți:

 • Angajaţi: Adeverinţă tip (în original) de la locul de muncă din care să reiasă calitatea de asigurat şi numărul de zile de concediu medical de care s-a beneficiat în ultimele 12 luni /24 luni calendaristice;
 • Pensionari: Cuponul de pensie (pe cât posibil din ultima lună anterioară internării) (original sau xerocopie);
 • Coasigurat: Adeverinţă tip (în original) din care reiese calitatea de coasigurat şi că persoana în a cărei întreţinere este coasiguratul, plăteşte contribuţia datorată;
 • Elevi peste 18 ani şi studenţi și tineri sub 26 de ani dacă nu realizează venituri din muncă: Adeverinţă din care reiese calitatea elev/student sau copie a carnetului de elev/student vizat la zi;
 • Pentru bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate: Adeverinţă medicală eliberată de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate;
 • Șomeri– Act de identitate și carnetul și/sau adeverința eliberată de AJOFM;
 • Beneficiari de ajutor social – Act de identitate și adeverința eliberată de primărie din care să    rezulte calitatea de asistat social conform Legii nr. 416/2001;
 • Persoane încadrate în grad și tip de handicap – Act de identitate, certificat de încadrare  într-un grad de handicap, vizat periodic, și a documentului eliberat de unitățile fiscale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile;