Politica privind Managementul Calităţii Serviciilor Medicale

Misiunea noastră este de a acorda servicii medicale de calitate şi de a contribui astfel la satisfacerea nevoii de sanatate a populatiei.

Pentru aceasta aplicăm un Sistem Integrat de Management pentru calitate, mediu şi sănătate şi securitate ocupaţională, conform cerinţelor standardelor SR EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 şi SR OHSAS 18001:2008.

Viziunea Spitalului de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare o constituie asigurarea serviciilor medicale complexe , compatibile cu sistemele de  sănătate din Uniunea Europeana.

Pentru realizarea misiunii și viziunii noastre și a satisface într-o măsură cât mai mare necesitățile actuale și așteptările viitoare ale pacienților, de a le furniza servicii medicale de calitate, ne vom conforma principiilor care stau la baza standardelor și referințelor privind Managementul Strategic și Organizațional, Managementul Clinic, Etica Medicală și Drepturile Pacientului, respectiv:

 1. dezvoltarea activității spitalului conform nevoilor de sănătate a populației din judetul Maramures si zonele limitrofe.
 2. asigurării și îmbunătățirii continue a calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului;
 3. asigurării nediscriminatorii a accesului pacientului la serviciile de sănătate, conform nevoilor acestuia, în limita misiunii și a resurselor spitalului;
 4. respectării demnităţii umane, a principiilor eticii şi deontologiei medicale și a grijii faţă de sănătatea pacientului;
 5. orientării managementului organizațional, pe baze clinice, pentru susținerea asistenței medicale centrate pe pacient;
 6. abordării integrate, inter și multidisciplinare a pacientului în managementul de caz;
 7. promovării eficacităţii şi eficienţei prin dezvoltarea conceptului de evaluarea a practicii profesionale prin audit clinic și prin optimizarea procesului decizional;
 8. asigurarea continuității asistenței medicale în cadrul spitalului, prin asigurarea resurselor necesare, conform misiunii declarate și după externare prin colaborare cu medicii de familie și medicii specialiști din ambulator;
 9. promovării prin standarde a dezvoltării culturii organizaționale;
 10. protejării mediului;
 11. să ne conformam cerintelor legale privind sănătatea şi securitatea ocupaţională asociate tuturor activităţilor care se desfăşoară în cadrul organizaţiei, un mediu de lucru optim pentru toţi angajaţii.

Obiectivele noastre, privind asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor și siguranței pacientului sunt:

 • plasarea permanentă a pacientul în centrul atenției;
 • dezvoltarea managementului spitalului pe baze clinice;
 • managementul riscurilor;
 • creșterea calității actului medical prin pregatire profesională continuă și învățarea din erori a întregului personal;
 • organizarea și îmbunătățirea comunicării între profesiniști și între personalul medical si pacient și aparținători;
 • colaborare profesională între persoane și echipe medicale din spital și din alte unități sanitare cu care vom încheia protocoale de colaborare pentru asigurarea unei asistențe medicale integrate inter și multi disciplinară;
 • asigurarea eficacității și eficienței actului medical, prin autoevalurea și îmbunătățirea continuă a protoalelor de diagnostic și tratament și a procedurilor privind organizarea acordării serviciilor de sănătate;
 • creșterea gradului de utilizare a resurselor prin o mai bună planificare a activității;
 • instruirea permanentă a personalului pentru asigurarea flexibilității și mobilității acestuia;
 • obținerea satisfacției pacienților, a angajaților șia tuturor părților interesate prin calitatea serviciilor oferite;
 • conformarea cucerințele legale în domeniul calității aplicabile activității desfășurate;
 • implicarea fiecarui angajat în scopul aplicării politicii in domeniul calității prin inițiative, performanțe, responsabilitate si colaborare permanentă.

DECLARAȚIA MANAGERULUI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

POLITICA REFERITOARE LA CALITATE, MEDIU, SĂNĂTATE ŞI SECURITATE OCUPAŢIONALĂ