Examen de promovare conform Legii 284/2010 si HG 286/201

Nr.2988 /Data 17.08.2015

A N U N T
Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare,

 str.Vasile Lucaciu nr. 72 ,

organizeaza examen de promovare  conform Legii 284/2010 si HG 286/2011
cu modificarile si completarile ulterioare pentru urmatoarele posturi:
muncitor II – tamplar ,muncitor IV si II – electrician si fochist IV

Examenul de promovare va avea loc in data de 31.08.2015 ora  10 , la sediul Spitalului de Boli Infectiose si Psihiatrie Baia Mare .

Modalitatea de desfasurare a examenului:

Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.

La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite, conform bibliografiei .

Fiecare candidat redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.”

 În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

  1. a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
  2. b) abilităţi de comunicare;
  3. c) capacitate de sinteză;
  4. d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu prevăzut mai sus .

Proba practică este notată de către membrii comisiei de examinare cu un punctaj de maximum 100 de puncte.

Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea sau proba practică, iar rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei sau autorităţii publice în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.”

Persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen, la sfârşitul perioadei de debut stabilite în condiţiile legii, în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară, în baza unui referat de evaluare întocmit, cu respectarea prevederilor legale , de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.

Examenul de promovare se desfăşoară cu respectarea prevederilor legale .

Încadrarea în noua funcţie ca urmare a promovării examenului de promovare se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea.

 

Bibliografie:

Pentru postul de fochist

  • Ordinul 1007 din 21 .05.2010 pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT A1 -2010 ‘’ Aparate de incalzit alimentate cu combustibil solid sau gazos cu puteri nominale </=400 kw’’;
  • Pentru postul de tamplar
  • Cartea tamplarului universal – A Hinescu , editura tehnica Bucuresti 1989 ;
  • Pentru postul de electrician
  • ing. Ioan Mihai , ing.Dorin Merisca , ing. Eugen Manzarescu , Manual pentru autorizarea electricienilor ,instalatorilor , Centrul de informarea si documentare pentru energetica , Bucuresti , 1995

 

MANAGER, Dr.Chereches Viorica                 SEF BIROU RUNOS,    Ec.Vezentan Maria

Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare