Planul strategic de management pentru anii 2017 - 2021

Sănătatea este bunul cel mai de preţ al omului, iar boala este inamicul cel mai redutabil al sănătăţii. Între boală şi sănătate intervin spitalul şi personalul medical, care actioneaza pentru prevenirea bolilor şi restabilirea sănătăţii.           

Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare s-a înfiinţat ca unitate sanitarã de specialitate, cu personalitate juridicã, începând cu data de 31 martie 1981, are in structura 135 de paturi pentru spitalizare continua si 15 paturi pentru spitalizare de zi, fiind organizat in sistem pavilionar.

De peste treizeci de ani Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie furnizeaza servicii medicale in specialitatile: boli infectioase, dermatovenerologie si psihiatrie  la o populaţie de aproximativ 525.000 de locuitori.

Patologia infecto-contagioasa, dermato-venerologica si psihiatrica ramane o cauza importanta de morbiditate si mortalitate. Aparitia de boli noi, cu raspandire globala, reactivitatea modificata a organismului, modalitati noi de transmitere ,  stresul si saracia evidentiaza complexitatea acestor specialitati, precum si problemele cu care ne confruntam.

Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare aplicã strategia şi politica Ministerului Sãnãtãţii privind asigurarea sãnãtãţii populaţiei prin furnizarea serviciilor medicale de calitate în condiţii de siguranţã pentru pacienţi.

MISIUNEA  Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare este de a acorda servicii medicale de calitate şi de a contribui astfel la satisfacerea nevoii de sãnãtate a populaţiei.Pentru aceasta aplicam un Sistem Integrat de Management pentru calitate, mediu şi sănătate şi securitate ocupaţională, conform cerinţelor standardelor SR EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 şi SR OHSAS 18001:2008.

VIZIUNEA  Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare o  constituie asigurarea serviciilor medicale complexe, compatibile cu sistemele de  sănătate din Uniunea Europeanã.

OBIECTIVE STRATEGICE

 • Dezvoltarea în perspectivă a spitalului în scopul satisfacerii în grad din ce în ce mai mare a necesităţilor specifice de asistenţă medicală a segmentului ţintă de pacienţi
 • Asigurarea şi utilizarea eficientă a resurselor umane
 • Asigurarea unei infrastructuri corespunzătoare necesităţilor şi exploatarea eficientă a acesteia
 • Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor medicale oferite
 • Asigurarea de resurse financiare conforme cu necesităţile şi utilizarea eficientă a acestora
 • Asigurarea unui management performant .

OBIECTIVE GENERALE

 • îmbunãtãţirea continuã a calitãţii serviciilor acordate pacienţilor prin implementarea şi aprofundarea politicilor de calitate a managementului spitalului.
 • Îmbunãtãţirea atitudinii şi comportamentului întregului personal prin instruiri şi discuţii avute de echipa managerialã a spitalului cu fiecare angajat, astfel încât fiecare sã-şi conştientizeze responsabilitãţile;
 • Analiza periodicã de cãtre fiecare secţie/sector, a rezultatelor obţinute din punct de vedere cantitativ şi calitativ, încadrarea în bugetul planificat;
 • Analiza periodicã a propunerilor de îmbunãtãţire, a neconformitãţilor, a  corecţiilor şi acţiunilor corective propuse de şefii de compartimente sau servicii, pentru a înlãtura deficienţele constatate şi a îmbunãtãţii calitatea serviciilor furnizate;
 • Pentru protecţia pacienţilor noştri, fiecare angajat are rãspunderea pentru respectarea cu stricteţe a standardelor de calitate, inclusiv planificarea şi efectuarea controlului intern privind depistarea infecţiilor nozocomiale.
 • Unitatea are o preocupare permanentã privind starea de sãnãtate a pacienţilor prin :
  • monitorizarea indicatorilor;
  • monitorizarea eficienţei activitãţii medicale;
  • evaluarea nevoilor grupelor de populaţie;
 • Respectarea principiilor, protocoalelor, ghidurilor de buna practicã
 • medicalã şi a legislaţiei şi cerinţelor de reglementare în vigoare.
 • Monitorizarea calității apei – creșterea accesibilității la surse de apă sigure;
 • Monitorizarea gestionării deșeurilor medicale prin colectarea selectivă la locul producerii.
 • Limitarea extinderii infecţiei HIV prin depistarea precoce a persoanelor infectate din grupele populaţionale cu comportament la risc şi prin depistarea precoce a persoanelor infectate HIV simptomatice;
 • Utilizarea canalelor de comunicare cele mai eficiente în funcție de grupul țintă (eg. promovare prin platforme sociale țintite pe grupe de vârstă);
 • Necesitatea formării personalului din ambulatoriu şi camera de gardã, pe
 • segmentul comunicare;
 • Pentru a crește calitatea serviciilor spitalicești ar fi de interes: regândirea pachetelor de servicii, introducerea asigurărilor complementare deductibile, și creșterea tarifului / caz ponderat;
 • Identificarea corectă a pacientului în orice situație;
 • Siguranța medicației cu risc înalt- soluții concentrate de electroliți;
 • Asigurarea celor 3c: pacient corect, procedura corectã, loc corect;
 • Reducerea riscului asociat infecțiilor prin respectarea procedurii de spălare a mâinilor;
 • Screeninguri efectuate de la internarea pacientului (screening durere, risc infecțios, nevoi nutriționale și funcționale);
 • asigurarea nediscriminatorie a accesului pacientului la serviciile de sănătate, conform nevoilor acestuia, în limita misiunii și a resurselor spitalului;
 • respectarea demnităţii umane, a principiilor eticii şi deontologiei medicale și a grijii faţă de sănătatea pacientului;
 • promovarea eficacităţii şi eficienţei prin dezvoltarea conceptului de evaluarea a practicii profesionale prin audit clinic și prin optimizarea procesului decizional;
 • asigurarea continuității asistenței medicale în cadrul spitalului, prin asigurarea resurselor necesare, conform misiunii declarate și după externare prin colaborare cu medicii de familie și medicii specialiști din ambulator;
 • promovarea prin standarde a dezvoltării culturii organizaționale;

     Obiectivele privind asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor și siguranței pacientului sunt:

 • plasarea permanentă a pacientul în centrul atenției;
 • dezvoltarea managementului spitalului pe baze clinice;
 • managementul riscurilor;
 • creșterea calității actului medical prin pregatire profesională continuă și învățarea din erori a întregului personal;
 • organizarea și îmbunătățirea comunicării între profesiniști și între personalul medical si pacient și aparținători;
 • colaborare profesională între persoane și echipe medicale din spital și din alte unități sanitare cu care vom încheia protocoale de colaborare pentru asigurarea unei asistențe medicale integrate inter și multi disciplinară;
 • asigurarea eficacității și eficienței actului medical, prin autoevalurea și îmbunătățirea continuă a protoalelor de diagnostic și tratament și a procedurilor privind organizarea acordării serviciilor de sănătate;
 • creșterea gradului de utilizare a resurselor prin o mai bună planificare a activității;
 • instruirea permanentă a personalului pentru asigurarea flexibilității și mobilității acestuia;
 • obținerea satisfacției pacienților, a angajaților șia tuturor părților interesate prin calitatea serviciilor oferite;
 • conformarea cucerințele legale în domeniul calității aplicabile activității desfășurate;
 • implicarea fiecarui angajat în scopul aplicării politicii in domeniul calității prin inițiative, performanțe, responsabilitate si colaborare permanentă.